Helsingin kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 5. joulukuuta ensi vuoden yleisavustusten myöntämisestä. Helsinki myöntää yleisavustuksia noin 20 yhdistykselle yhteensä 857 200 euroa.

Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Vuodelle 2023 osoitettuja avustushakemuksia tuli sähköiseen järjestelmään yhteensä 20 kappaletta.

Hakijaeuroa
Alvar Aalto -säätiö15 000
Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry.6 000
Föreningen Luckan rf.3 000
Helsingin kaupungin akavalaisten lomatuki ry.0
Helsingin kaupunkiosayhdistykset ry Helka100 000
Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry.95 800
Helsingin Pohjola-Norden i Helsingfors rf.6 640
Helsingin Polkupyöräilijät ry.7 000
Helsingin yhteisjärjestö JHL ry.187 657
Helsingin yliopiston ylioppilaskunta25 000
Helsinki-Seura ry.16 370
Helsingin loma- ja virkistysyhdistys ry.6 000
Hyötykasviyhdistys ry.54 000
Norr om Stan rf.3 000
Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry.3 930
Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry.0
Suomen Rauhanliitto ry.18 000
Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry.0
Tekniikka ja Terveys KTN Helsinki ry.12 837
Östersundomin metsästysseura ry.0
Avustukset yleisten saunojen toiminnan tukemiseen, kansliapäällikön käytettäväksi9 365
Kunnallisen tiedotustoiminnan järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi2 555
Opaskoulutuksen järjestäminen, kansliapäällikön käytettäväksi6 490
Harkinnanvaraiset avustukset, kansliapäällikön käytettäväksi278 556

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin avustuskuulutus julkaistiin 2.12.2021 (Helsingin kaupungin verkkosivut, Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2023 tuli hakea 30.4.2022 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.

Kuulutuksessa kerrottiin, että avustushakemusten jättäminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti Helsingin kaupungin asiointipalvelusivustolla hakuaikana ja kirjallinen ohje sähköisen lomakkeen täyttämiseen löytyy internetistä. Toissijaisesti avustusta voi hakea paperisella lomakkeella.

Hakemusta täydentämään avustuksen hakijan tuli toimittaa seuraavat liitteet: toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023, vahvistettu tuloslaskelma ja tase sekä toimintakertomus edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta, jäljennös tilintarkastuskertomuksesta tai toiminnantarkastuskertomuksesta edelliseltä päättyneeltä tilikaudelta ja vuosikokouksen pöytäkirja (yhdistyksen kokous, jossa päätetty edellisen tilikauden tilinpäätöksestä). Lisäksi tuli toimittaa kopio yhdistyksen tiliotteesta tai muu todistus tilinomistajasta sekä yhteisön säännöt, jos kyseessä oli uusi hakija tai jos nämä tiedot ovat muuttuneet edellisen hakemuksen jälkeen.

Kaupunginhallitukselle osoitettuja avustushakemuksia vuodelle 2023 saapui sähköiseen järjestelmään yhteensä 20 kappaletta. Akavalaisten lomatuki ry perui vuoden 2023 avustushakemuksen. Yhdistys ei jatka Vartiosaaren Sunnanvikin kartanoalueen vuokrasopimusta, eikä hae kaupungilta avustusta tilojen vuokraan ja ylläpitoon.

Avustuksiin käytettävissä oleva rahoitus

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyvässä liitteessä 1 on sidottu avustukset osalle yhteisöjä. Muista avustuksista päättää kaupunginhallitus sekä asianomainen lauta- tai johtokunta. Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 vahvistaman vuoden 2023 talousarvion talousarviokohdan 1 30 02, Kaupunginhallituksen avustukset, avustusmääräraha kaupunginhallituksen käytettäväksi on 2 348 000 euron suuruinen. Tämä on saman verran kuin vuonna 2022.

Kaupunginhallituksen avustusmäärärahasta kaupunginvaltuusto on päättänyt sitovina avustuksina Helsingin kaupungin 450vuotistaiteilijatalo-säätiölle 50 000 euroa, Helsingin seudun kesäyliopistosäätiölle 156 800 euroa, Y-Säätiölle 109 000 euroa ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle 79 000 euroa.

Tällä esityksellä kaupunginhallitus päättää muiden yhteisöjen avustusten 857 200 euron suuruisen määrärahan käytöstä. Tämä avustusmääräraha pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2022, joten avustuksiin esitettävät summat ovat pääosin edellisvuoden tasolla.

Lisäksi asukasosallisuuden avustuksiin on talousarviossa sidottu 1 096  000 euroa. Asukasosallisuuden avustuskokonaisuus on tarkoitus esitellä erikseen kaupunginhallituksen päätettäväksi 12.12.2022 kokouksessa.

Hakemusten käsittely

Avustushakemusten käsittely ja avustusehdotusten valmistelu toteutettiin kaupungin avustusten yleisohjeen (28.10.2019 § 723) mukaisesti. Käsittelyn yhteydessä selvitettiin hakijalle myönnetyn edellisen avustuksen käyttö. Edelliseksi avustukseksi katsottiin vuodelle 2021 myönnetty avustus. Uuden avustuksen saamisen edellytyksenä on kaupungin ohjeen mukaisesti, että edellisen avustuksen käyttö on raportoitu.

Käyttöselvityksen yhteydessä laadittiin taulukko, jossa on listattu avustushakemuksen jättäneiden yhteisöjen sekä muiden ao. kohtaan kuuluvien avustusmäärärahojen jako vuodelta 2022, vuodelle 2023 haettu avustussumma sekä ehdotus vuoden 2023 avustukseksi. Lisäksi taulukkoon on sisällytetty haetun avustuksen käyttötarkoitus ja perustelu. Taulukko on liitteenä 2.

Lisäksi hakemuksia käsiteltäessä huomioitiin avustusten hakijoiden harjoittama taloudellinen toiminta EU:n valtiontukisääntelyn näkökulmasta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan, jollei perussopimuksissa toisin määrätä, jäsenvaltion myöntämä taikka valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille, siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Ennen avustuspäätöksen tekemistä on arvioitu avustusten saajien toimintaa huomioiden valtiontukisäännökset. Avustuksen saajat eivät harjoita taloudellista toimintaa, jonka tukeminen houkuttelisi asiakkaita tai investointeja muista maista kuin marginaalisesti eikä toimenpide vaikuta siten jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohdat 196, 197.)

Alvar Aalto -säätiö haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 15 000 euroa.

Eurooppalainen Pääkaupunkiseutu ry. haki toiminta-avustusta 9 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Föreningen Luckan i huvudstadsregionen rf. haki toiminta-avustusta

60 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (Khs 28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin kaupunginosayhdistykset ry. haki toiminta-avustusta 123 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 100 000 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin liikenneturvallisuusyhdistys ry. haki toiminta-avustusta

103 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 95 800 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin Pohjola-Norden haki toiminta-avustusta 8 000 euroa vuodelle

  1. Esityksen mukainen avustussumma on 6 640 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin Polkupyöräilijät ry. haki toiminta-avustusta 15 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 7 000 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Helsingin yhteisjärjestö JHL ry. haki toiminta-avustusta ja vuokraavustusta yhteensä 200 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 187 657 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta haki toiminta-avustusta 25 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 25 000 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla.

Helsinki-Seura ry. haki toiminta-avustusta 16 370 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 16 370 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla.

Helsinkiläisten loma- ja virkistysyhdistys ry. haki vuokra-avustusta

7 000 euroa vuodelle 2022. Esityksen mukainen avustussumma on 6 000 euroa. Vuoden 2023 vuokra-avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Hyötykasviyhdistys ry. haki vuokra-avustusta 54 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 54 000 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla.

Norr om Stan rf. haki toiminta-avustusta 6 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 3 000 euroa. Kaupunginhallitus totesi (28.9.2015), että kaupunginhallituksessa 7.1.2014 käsitellyn Avustustyöryhmän ehdotuksen mukaisesti useasta virastosta avustusta hakevien moniavusteisten kaksikielisten järjestöjen avustaminen keskitetään kaupunginhallitukselle (järjestöt: Föreningen Luckan rf. ja Norr om Stan rf.). Kuitenkin siten, että yhdistyksille voidaan myöntää avustuksia myös muista kaupungin virastoista, jos avustettava toiminta kohdistuu erityisesti virastoa tukevaan toimintaan ja toimintaa arvioidaan viraston kriteereillä. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Pohjola-Nordenin Nuorisoliitto ry. haki toiminta-avustusta Nordjobbohjelman kautta tulevien nuorten matkakuluihin Helsingissä ja Helsingin seudulla 4 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 3 930 euroa. Vuoden 2023 avustus on vuoden 2022 tasolla, koska avustusmäärärahojen kokonaistaso pysyi ennallaan.

Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry. haki avustusta yhteensä 17 000 euroa, josta 12 000 euroa vuokra-avustusta yhdistyksen kaupungilta vuokraaman Villa Salmelan vuokrakustannuksiin ja 5 000 euroa toiminta-avustusta Villa Salmelan kesäkodin esteettömyyden ja käyttöturvallisuuden lisäämiseen, kuten kaiteiden lisäämiseen rakennuksen pihapiirissä ja sydäniskurin hankintaan.

Pääsky ry:n toiminnan tavoitteena on ylläpitää karjalaista kulttuuria pääkaupunkiseudulla yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa ja tehdä karjalaisuutta tutuksi pääkaupunkiseudun ihmisten keskuudessa. Pääsky järjestää aktiviteetteja ja tapahtumia sekä hallinnoi Villa Salmelaa – Karjalaisten Kesäkotia. Villa Salmelassa toimii kesäkahvio ja siellä järjestetään karjalaistapahtumia. Yhdistyksen tapahtumat ovat avoimia kaikille kaupunkilaisille. Huvilan tilat, palvelut ja välineistö ovat vuokrattavissa yksityistilaisuuksiin.

Avustusta Pääkaupunkiseudun Karjalaisyhteisöt Pääsky ry:lle ei esitetä myönnettäväksi, koska toiminta ei kuulu kaupunginhallituksen yleisavustusmäärärahoista tuettavan toiminnan piiriin.

Suomen Rauhanliitto ry. haki toiminta-avustusta 18 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 18 000 euroa. Avustus kohdennetaan tontinvuokraan ja se on kaupunkiympäristötoimialan ilmoituksen mukainen.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö ry. haki 35 000 euroa toiminta-avustusta koordinaattorin ja osa-aikaisten ohjaajien palkkaukseen, joiden tuella kehitetään matalan kynnyksen toimintaa toimintakeskus Graniitissa pääosin Pihlajamäen ja lähialueiden helsinkiläisille. Lisäksi yhdistys haki 15 000 euroa vuokra-avustusta monikulttuurisen toimintakeskus Graniitin vuokriin ja ylläpitoon.

Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestö (SVK) on valtakunnallinen kattojärjestö, joka edustaa ja valvoo Suomessa asuvien venäjänkielisten etuja ja toimii kattojärjestönä venäjänkielisille sosiaali- ja terveysjärjestöille. Yhdistys on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, jonka tavoitteena on edistää Suomessa asuvien venäjänkielisten maahanmuuttotaustaisten ihmisten kotoutumista, terveyttä, hyvinvointia sekä osallisuutta yhteiskuntaan.

Yhdistys on saanut vuodelle 2022 kaupunginkanslian työllisyys- ja maahanmuuttoyksikön myöntämää avustusta yhteensä 24 000 euroa, josta kotouttamistyön avustusta 10 000 euroa ja työllisyysavustusta 14 000 euroa. Kotouttamistyön avustus on kohdennettu kehittämishankkeeseen, jossa muun muassa kehitetään yhteistyösuhteita paikallisten sote-järjestöjen kanssa ja lisätään venäjänkielisten tietoisuutta kaupungin sote-palveluista. Työllisyysavustus on kohdennettu helsinkiläisten työttömien työllistymismahdollisuuksien edistämisestä aiheutuviin kuluihin.

Avustusta Suomen Venäjänkielisten Keskusjärjestölle ei esitetä myönnettäväksi, koska toiminta ei kuulu kaupunginhallituksen yleisavustusmäärärahoista tuettavan toiminnan piiriin.

Tekniikka ja terveys KTN Helsinki ry. haki toiminta-avustusta ja vuokraavustusta yhteensä 20 000 euroa vuodelle 2023. Esityksen mukainen avustussumma on 12 837 euroa. Vuoden 2023 avustus on samalla tasolla kuin vuonna 2022.

Östersundom jaktförening r.f. / Östersundomin metsästysseura ry. haki 3 480 euroa projektiavustusta riistapeltojen perustamiseen ja fasaanien elinympäristöjen parantamiseen ja fasaanikannan palauttamiseen.

Östersundomin metsästysseuran toiminta koostuu ympärivuotisesta riistanhoidosta, hirven ja peuran metsästyksestä sekä pienriistan metsästyksestä. Seura järjestää myös vieras(eläin)jahteja ja kertoo toimivansa aktiivisesti suurriistan virka-aputoiminnassa.

Avustusta Östersundomin metsästysseuran ry:lle ei esitetä myönnettäväksi, koska toiminta ei kuulu kaupunginhallituksen yleisavustusmäärärahoista tuettavan toiminnan piiriin.

Kansliapäällikön harkinnanvaraisia avustuksissa ei ole erikseen varauduttu veteraanijärjestöjen vuokriin vuodelle 2023, sillä veteraanijärjestöjen toiminta nykyisenlaisessa muodossaan on päättymässä veteraanien luonnollisen poistuman johdosta. Avustuksissa yleisten saunojen toiminnan tukemiseen ei ole myöskään erikseen varauduttu Sauna Arlan avustukseen, sillä yritys on ilmoittanut lopettavansa toiminnan.

Avustuspäätöksistä ilmoittaminen ja avustusten maksatus

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan kaikille hakemuksen lähettäneille. Helsingin kaupungin avustusten myöntämistä ohjaavien yleisohjeiden mukaisesti (Khs 28.10.2019 § 723) avustukset maksetaan seuraavasti: alle 8 000 euron suuruiset avustukset yhtenä eränä, 8 000 – 40 000 euron suuruiset avustukset kahtena eränä ja yli 40 000 euron suuruiset avustukset neljänä eränä. Erillistä maksatuspäätöstä ei tehdä.

Ennakkotieto vuoden 2024 avustusten hakemisesta

Vuoden 2024 avustusten hakua koskeva kuulutus julkaistaan kaupungin internetsivuilla ja 1.12.2022 lehdissä (Helsingin sanomat ja HBL). Kuulutuksen mukaan kaupunginhallituksen myöntämiä avustuksia vuodelle 2024 tulee hakea 2.5.2023 klo 16.00 mennessä. Helsingin kaupungin yleisavustukset on tarkoitettu rekisteröityjen yhteisöjen yleisesti hyödylliseen toimintaan. Kaupunginhallituksen yleisavustusta voi hakea toimintaan, joka ei kuulu minkään lautakunnan toimialaan.