Helsingin kaupunki parantaa Mustapuron tulviin varautumista ja kehittää puroluonnon monimuotoisuutta Myllypuron liikuntapuiston alueella. Urakassa rakennetaan tulvatasanteita, uusitaan siltoja sekä kylvetään erilaisia rantaniittyjä. Parannettava purouoman osuus sijoittuu Itäväylän ja Kehä I:n välille. Työt alkavat valmistelevilla töillä maaliskuussa ja jatkuvat vuoteen 2025.

Mustapuro on yksi Helsingin merkittävimmistä kaupunkipuroista, jossa taimenetkin viihtyvät. Puron tulvimiseen varaudutaan, sillä tulvien arvioidaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen vuoksi runsastuvien sateiden myötä. Myös tiivistyvä kaupunkirakenne lisää hulevesiä ja tulvien riskiä. Metrorata, Raide-Jokerin reitti, Itäväylä ja Varikkotie sijaitsevat hankealueen läheisyydessä. Tätä Helsingille tärkeää infrastruktuuria halutaan suojella tulvilta. Tulviin varautuminen kuuluu Helsingin kaupungin toimiin ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi.

Tulviva purovesi ohjataan tulvaniityille

Mustapuron tulvasuojausta parannetaan kaivamalla tulvatasanteita Kehä I:n ja Myllypuron jäähallin väliselle alueelle. Tulvatasanteet ovat muutamien kymmenien metrien levyisiä niittyalueita, joille tulviva vesi ohjataan rankkasateiden aikaan. Vettä ohjaillaan puroon rakennettavien patojen avulla. Lisäksi Mustapuron ylittäviä siltoja ja siltarumpuja uusitaan tehokkaammin vettä välittäviin ja kaksi huonokuntoista kävelysiltaa puretaan. Kulkureitit Mustapuronpolulta päiväkoti Puotilalle ja Myllypuron jäähallille muuttuvat.

Tulvatasanteille kylvetään niittyjä, jotka palvelevat kaupunkiluonnon monimuotoisuutta ja alueen virkistyskäyttöä. Niityt suunnitellaan teemoittain niin, että puron varteen syntyy elinympäristöjä erilaisille hyönteisille ja niityillä viihtyville kasveille. Näin alueelle muodostuvat kukkiva niitty, matalakasvuinen rantaniitty lahopuineen ja pensaineen sekä villi ja rehevä kosteikkomaisema pitkospuineen ja laitureineen.

Tulvatasanteet sijoitetaan niin, että mahdollisimman paljon puita voidaan säilyttää. Puron penkereillä kasvavat puut säilytetään kohdissa, joissa tulvatasanteet voidaan sijoittaa muutaman metrin päähän purosta. Kaivettavien tulvatasanteiden kohdilta puut pitää kuitenkin poistaa. Puiden poisto tehdään ennen huhtikuussa alkavaa lintujen pesimärauhaa.

Tulvatasanteet sijoitetaan etupäässä alueille, joilta puita jouduttaisiin muutenkin poistamaan määrävuosin voimalinjan turvallisuuden vuoksi. Tilalle istutetaan suomalaista puulajistoa voimalinjan vaateet huomioiden. Poistettujen puiden runkoja jätetään lahopuiksi, jotka tarjoavat elinympäristöjä sienille, jäkälille ja hyönteisille.

Mustapuroon rakennetaan kutusoraikkoja lisäämällä luonnonsoraa virtakohtiin. Luonnonkivien lisääminen uomaan luo suojapaikkoja ja tuo monipuolisuutta puroympäristöön. Uudet rantaluiskat maisemoidaan luonnonmukaisiksi. Puroon istutetaan vesisammalia, sillä ne parantavat puroelinympäristön laatua ja tarjoavat ravintoa eliöstölle pohjaeläimistä kaloihin. Lisäksi torjutaan haitallisia vieraslajeja, kuten jättipalsamia ja kurtturuusua.

Suunnittelun ja rakentamisen periaatteita

Rakentamisessa noudatetaan erityistä tarkkuutta alueen luonnonarvojen vuoksi. Rakentamisen aikana huolehditaan, että puron veden laatu ei heikkene rakentamisen takia. Työmaalta puroon johdettavat vedet selkiytetään ja niiden laadun seuranta ohjeistetaan tarkasti.

Virtausta säätelevissä rakenteissa, rummuissa ja silloissa, huomioidaan kalojen ja muiden vesieliöiden kulku. Taimenten kutuajan rauhoitus vaikuttaa töiden aikatauluihin.

Mustapuron uomaan on jo aiemmin toteutettu useita purokunnostuksia, jotka on huomioitu hankkeen suunnittelussa. Huomattava osuus hankealueella kulkevaa purouomaa jää koskemattomaksi.