Forssan seudulle on myönnetty Euroopan aluekehittämisrahastosta äkillistä rakennemuutosrahoitusvaltuutta 800.000 €, mikä on tarkoitettu yritysten kehittämishankkeisiin ja investointeihin. Forssan seudulle kohdennettu haku avautui maaliskuun alussa ja päättyy 14.6.2024. Haku toteutetaan jatkuvana hakuna, jonka aikana saapuneita hakemuksia otetaan käsittelyyn kahden viikon välein.

Seudun yritykset voivat saada tukea niin investointeihin kuin toiminnan kehittämiseen. Hakuehdoista ja tuen hakemiseen saa apua Forssan Yrityskehityksestä.  Yllä mainittujen alueelle erikseen kohdistettujen rahoitusten lisäksi alueen yrityksillä ovat käytössään normaalisti muut yritysten investointeihin ja kehittämiseen liittyvät tuet. Forssan Yrityskehityskehitys järjestää yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa aiheesta rahoitusinfot 20.3.2024 ja 10.4.2024.

Hämeen ELY-keskuksen yritysrahoituksen rahoituspäällikkö Juho Wuorisen mukaan ”Saatu rahoitus on erittäin merkittävä väline aluetaloudelliseen kriisiin vastaamiseen, ja se on kohdennettu pelkästään Forssan seudun alueen yrityksille. Rahoituksella pyritään estämään aluetalouden taantumista äkillisen rakennemuutoksen tilanteessa ja toimenpiteillä tavoitellaan uusien työpaikkojen syntymistä sekä olemassa olevien työpaikkojen säilyttämistä.”

Forssan Yrityskehityksen toimitusjohtaja Riikka Riihimäki kiittää kaikkia yhteistyötahoja: ELYä, Hämeen Liittoa, TE-palveluita sekä seudun kuntia ja Fykin hallitusta merkittävästä yhteistyöpanoksesta seudun elinvoiman eteen.

”Yhdessä toimien haetut seudulle kohdennetut rahoitukset tuovat merkittävän buustin tavoitteeseen luoda toimenpiteillä uusia työpaikkoja ja pyrkiä varmistamaan olemassa olevien työpaikojen säilyminen seudulla.”

Rahoitusten yhteisvaikutus seudulle merkittävä ja ainutkertainen

Forssan seudulla tapahtui noin vuoden sisään useita merkittäviä rakennustuoteteollisuuden yritysjärjestelyjä, joiden seurauksena työpaikkoja oli katoamassa yhteensä yli 200, kerrannaisvaikutusten myötä huomattavasti enemmän. Seudusta muotoutui paikallinen äkillisen rakennemuutoksen alue (PÄRM). Tällä tarkoitetaan tilannetta, jossa esim. suuri työnantaja vetäytyy aiheuttaen merkittäviä paikallisia vaikutuksia tai pienellä paikkakunnalla suuri työnantaja lopettaa toimintansa tai äkillinen kehityskulku kohdentuu laajasti tietyn alueen yrityksiin ja vähentää niiden toimintaa merkittävästi.

Seudulla ei jääty toimettomiksi vaan Hämeen ELY-keskus kokosi jokaisen muutostilanteen yhteydessä koordinaatioryhmän. Kolmannen perättäisen kriisin jälkeen Forssan seudun alueellisen rakennemuutoksen tueksi koottiin edellisistä yksi koordinaatioryhmä, joka jatkaa tilanteen seurantaa. Hämeen ELY-keskus vastaa ryhmän koordinaatiosta ja raportoinnista työ- ja elinkeinoministeriölle. Ryhmässä määriteltiin vastuut ja roolit, ja se laati tilanneanalyysin ja toimenpidesuunnitelman. Nämä dokumentit toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön ja ne muodostivat perustan PÄRM-rahoitusten myöntämiselle.

Hämeen ELY-keskuksen elinkeinovastuualueen johtaja Vesa Jouppilan mukaan “Tavoitteena on parantaa alueellista yhteistyötä, tukea alueen yritystoiminnan kestävää uudistumista, luoda uusia työpaikkoja ja tukea työvoiman osaamisen kehittämistä ja uudelleentyöllistymistä. Ryhmän toimintaan osallistuvien toimijoiden panos on ollut erittäin merkittävä ja yhteistyö sujuvaa, josta on syytä jakaa erityiset kiitokset.”

Viime vuonna (2023) PÄRM-rahoituksena myönnettiin 356 000 € aluekehittämisrahaa (AKKE) Hämeen liitolle, joka päätti määrärahan käytöstä koordinaatioryhmän linjaamalla tavalla. Tästä rahasta toiminnassa on jo FORCE, jonka keskeisenä tavoitteena on seudun elinkeinopoliittisen ohjelman rakentaminen. Työ tulee vastaamaan seudun kuntien, yrittäjäjärjestöjen ja elinkeinotoimijoiden keväällä 2023 yhteisesti lausuttuihin toimenpide-ehdotuksiin seudullisen yhteistyön ja elinvoiman edistämiseksi.

Toiseksi seudulla on juuri saanut rahoituspäätöksen POWER, joka keskittyy toimissaan seudun yritysten uudistumiseen ja kasvun tukemiseen. Lisäksi tavoitteena on löytää uusia arvoketjuja sekä edistää osaavan työvoiman kohdentumista.

Lisäksi TEM osoitti työvoimapalveluiden ja koulutusten hankintaan 500 000 €, jolla kehitetään osaavaa työvoimaa seudulla.