Kuva: Sitowise

Sipoon Talmankaaren kaavaehdotus (TM6) on tulossa nähtäville ja asukkaiden kommentoitavaksi 7. maaliskuuta. Kaavaedotus mahdollistaisi Sipoon Talmaan koteja noin 1900–2000 asukkaalle virkistysreittien äärelle ja elävän kyläkeskuksen toreineen.

Kaava-alue sijoittuu Martinkyläntien ja Golf Talman väliin, kävelyetäisyydelle Kerava−Nikkilä-radalle suunnitellusta juna-asemasta. Kaava-alueella asuu nyt noin 140 asukasta. Kaavaehdotus mahdollistaisi monimuotoista asumista omakotitaloissa, kytketyissä yhtiömuotoisissa pientaloissa sekä pienkerrostaloissa noin 1900–2000 asukkaalle.

Ehdotuksessa kaava-alueesta asuinrakentamista olisi noin 58 prosenttia (noin 25 prosenttia pienkerrostaloja, rivitaloja tai kytkettyjä taloja, noin 22 prosenttia omakotitaloja, noin 11 prosenttia pientaloja). Lähivirkistysaluetta kaavassa on noin 17 prosenttia ja loput kaava-alueesta on julkista rakentamista sekä katuja ja kevyen liikenteen väyliä.

Korkein rakentaminen sijoittuisi Martinkyläntien ja Satotalmantien varrelle. Enimmillään saisi rakentaa 4 kerroksisia taloja. Palveluasumisen sijoittuminen Talmankaarelle on mahdollistettu osoittamalla korttelialue hiekkamontun läheisyyteen.

Rakennusmateriaalina on tutkittu pääosin puurakentamista. Useissa kortteleissa pääasiallisen rakennusmateriaalin edellytetään olevan puuta.

Elävä kyläkeskus toreineen ja monipuolinen urheilupuisto

Kaavaehdotuksessa vanhasta kyläkeskuksesta pyritään luomaan elinvoimainen kohtaamispaikka. VPK:n rakennus Talmukka suojellaan asemakaavalla. Se ja sen vierelle muodostuva Talmukantori tarjoaisivat asukkaille julkista tilaa, jossa voi järjestää tapahtumia ja viettää aikaa yhdessä. Lähelle sijoittuvat myös varaukset julkiselle rakentamiselle, eli koululle ja päiväkodille.

Vanhan pistoraide otettaisiin käyttöön viihtyisäksi kävely- ja pyöräilyalueeksi. Se yhdistäisi torialueen, itäosien asuinkorttelit ja urheilupuiston toisiinsa. Aluetta halkoo lisäksi muutoinkin kävely-, pyöräily- ja viherreittien verkosto, joka tukee asukkaiden mahdollisuuksia liikkumiseen, kuntoiluun ja virkistäytymiseen omassa lähiympäristössä.

Kaava-alueen keskelle jää metsäisen luonteensa säilyttävä viheralue metsäpuisto. Sen sydämenä on vanhassa hiekkamontussa sijaitseva monipuolinen liikuntapaikka. Kaavaehdotus mahdollistaa monipuolisen virkistyksen ja urheilun tarjonnan muodostamisen urheilupuistoon. Metsäpuistoon sisältyy nykyisinkin suosittu kalliopaikka.

Kaava-aluetta ympäröivät pellot ja avoin viljelymaisema. Ulkoilureitistöltä ja kaava-alueen reunojen virkistysalueilta muodostuu näkymiä ympäröivään maaseutumaisemaan.

Tukeutuu nykyiseen liikenneverkkoon

Liikenneratkaisu perustuu pitkälti nykyiseen tieverkkoon, sen parantamiseen ja uusien kävely- ja pyöräilyväylien sijoittamiseen. Talmankaaren tiealue muuttuu kokoojakaduksi, jonka varrelle tulisi kävely- ja pyöräilykaista.

Talmankaaren ja Martinkyläntien liittymät suunnitellaan kiertoliittyminä. Lisäksi liittymiä ja niiden liikenneturvallisuutta parannetaan Talmankaaren ja Kylänpääntien sekä Talmankaaren ja Nygårdintien risteyksissä. Laaksotiestä on kaavailtu niin kutsuttu kylätie, jossa autoliikenteelle on varattu normaalia kapeampi ajorata väylän keskelle ja molemminpuolisilla pientareilla voi kävellä ja pyöräillä.

Pysäköinti on suunniteltu järjestettävän pääosin kiinteistöillä. Pysäköintinormina on ehdotuksessa rivitalojen ja pientalojen osalta 1,5 autopaikkaa asuntoa kohti ja pienkerrostaloissa 1 autopaikka 75 kerrosneliömetriä kohti ja vähintään 1 autopaikka per asunto.

Asukkaat voivat pian antaa palautetta ehdotuksesta

Asemakaavan luonnos oli nähtävillä loppuvuodesta 2022. Talmankaaren asemakaavaehdotuksessa on huomioitu mahdollisuuksien mukaan luonnosvaiheessa tulleet palautteet.

Esimerkiksi osa luonnoksessa olleista tavanomaisista katualueista on voitu muuttaa sellaiseksi kävely- ja pyöräilyväyläksi, jolla tontille ajo on sallittu. Palautteissa toivottiin myös kaupallisia palveluita. Ehdotuksessa pienimuotoisen kaupallisen toiminnan sijoittaminen alueelle mahdollistetaan osoittamalla tilaa Martinkyläntien rakennusten kivijalasta liiketoiminnalle.

Kunnanhallitus päätti 26.2.2024 asettaa Talmankaaren asemakaavaehdotuksen nähtäville. Asemakaavaehdotus tulee olemaan nähtävillä 7.3.2024-19.4.2024, jona aikana siitä voi antaa palautetta. Palautteen antamisesta ohjeistetaan tarkemmin, kun kaavaehdotus kuulutetaan nähtäville.

Talmankaaren kaavoitusta esitellään myös 3.4.2024 klo 17:00–18:30 Talman koululla (Satotalmantie 17). Voit saapua kaavanäyttelynä toteutettavaan asukastilaisuuteen vapaasti sinulle sopivaan aikaan. Tervetuloa!

Nähtävilläoloajan jälkeen kaavan valmistelu jatkuu edelleen saatujen palautteiden pohjalta. Työstön jälkeen kaava on tarkoitus viedä eteenpäin luottamuselimiin hyväksymiskäsittelyyn.