Jämsän Kaupungintalo: By Tiia Monto, CC BY-SA 3.0,

Jämsän kaupungin talous on toteutunut ylijäämäisenä kuusi kertaa ja alijäämäisenä kuusi kertaa viimeisen 12 vuoden aikana. Taseeseen kertynyt ylijäämä on korkeimmillaan noussut 4,9 miljoonaan euroon vajoten nykyiseen -3,5 miljoonan alijäämään.

Vuosien 2020 (4,8 Meur) ja 2021 (0,4 Meur) tilikaudet toteutuivat ylijäämäisinä pitkälti koronatukien ansiosta. Kaupunkiin on siten kuntaliitosten jälkeen jäänyt talouden rakenteellinen alijäämä eli kaupungin toimintamenot ovat ajoittain olleet suuremmat kuin toimintatulot.

Vuoden 2023 muutettu talousarvio osoittaa 0,8 miljoonan euron alijäämää. Talousarvion päivityksen jälkeen syksyn veroennuste näyttää 1,4 miljoonaa euroa heikompia verotilityksiä kuin talousarvio. Tämän lisäksi budjetoimattomia SOTE-luottotappiota on kirjattu 0,3 miljoonan euron edestä ja Kevan lisälasku tasausmaksuun on 0,15 miljoonaa euroa.

Elokuun lopun 2023 tilanteessa toimintakulut alittavat kumulatiivisen talousarvion 2,5 miljoonalla eurolla. Vastaavasti toimintatuotot alittavat talousarvion 1,3 miljoonalla eurolla ja toimintakate 1,2 miljoonalla eurolla. Tilikauden 2023 tulosennuste on arvioiden mukaan -0,2 ja -2,7 miljoonan euron välillä.

Vuodelle 2024 valtionosuuksien lasku (- 4,0 Meur), verotulojen lasku taannehtivien erien poistuttua (- 2,0 Meur) ja kunta-alan suuret palkankorotukset nykyisellä sopimuskaudella (-2,3 Meur) aiheuttavat vuodelle 2024 yli kahdeksan miljoonan euron rahoitusvajeen. Jatkovuosina 2025-2027 tuo vaje hiukan pienenee verotulojen noustessa, olettaen etteivät palkat nouse samassa tahdissa.

Kuntalain mukaan talouden on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen taloussuunnitelmakaudella. Taloussuunnitelman tasapainossa voidaan ottaa huomioon talousarvion laadintavuoden taseeseen kertyväksi arvioitu ylijäämä. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Tässä määräajassa tulee kattaa myös talousarvion laadintavuonna tai sen jälkeen kertynyt alijäämä. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Taloussuunnitelma voidaan laatia talousarviovuodelle ja maksimissaan kolmelle seuraavalle vuodelle. Jotta tasapaino voidaan saavuttaa, taloussuunnitelmakaudeksi tulee asettaa 2024-2027. Tavoitteena on, että kolmantena taloussuunnitelmavuonna 2026 kaupungin talous on tasapainossa tai ylijäämäinen.

Toimialat ovat valmistelleet säästöohjelmat siten, että vuonna 2024 tavoitteena on kahden miljoonan euron ja seuraavina vuosina kumuloituen kolmen miljoonan euron säästöt. Kaupunginhallitus ohjeistaa lautakuntien valmistelua kokouksessa käsiteltävän keinovalikoiman mukaisesti.

Talousarviolaskelmassa vuoden 2024 vuosikate on tämän hetken tiedoilla 4,1 miljoonaa euroa ja se kattaisi poistoista ja arvonalentumista 49 %. Tilikauden alijäämä tulisi sopeutuksesta huolimatta olemaan 3,9 miljoonaa euroa ja alijäämän kattamiseksi kaupunki joutuu nostamaan lisää pitkäaikaista lainaa.

Alijäämä aiheuttaa uuden kertyvän alijäämän taseeseen, jos tilinpäätöksessä 2023 siihen mennessä kertynyt alijäämä katetaan ns. konsernirahastolla. Jos konsernirahastoa on vielä jäljellä, sitä voidaan käyttää kattamaan osa syntyvästä alijäämästä.Esitetty ratkaisu jättää taloussuunnitelmakauden 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi – tosin taseessa oleva investointivaraus otetaan tarkastelussa huomioon. Jos esitettyjä säästöjä ei toteuteta, talouden tasapainoa ei saavuteta missään vaiheessa ja taloussuunnitelmakausi jää 13,6 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Myös investointien osalta on laadittu lautakuntien valmistelun pohjaksi karsittu investointisuunnitelma 2024-2027, joka vähentää kaupungin korkomenoja ja poistoja tulevina vuosina.

Talousarviovalmistelusta ja yhteistoimintamenettelystä

Valtuuston talousarvioseminaari pidetään 23.10.2023. Lautakunnat ja johtokunnat valmistelevat omat talousarvioesityksensä 27.10.2023 mennessä. Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioluonnosta 30.10.2023 ja tekee esityksensä valtuustolle veroprosenteista. Kaupunginjohtaja esittelee esityksensä talousarviosta viikolla 47 ja kaupunginhallitus päättää talousarvioesityksestä 4.12.2023. Yhteistoimintamenettely tulee käydä ennen kaupunginhallituksen talousarvioesitystä. Valtuusto päättää talousarviosta 11.12.2023..

Talouden tasapainottaminen edellyttää kaupungin palveluverkon tarkastelua, palvelutason ja rahan käytön kriittistä arviointia sekä mahdollisten päällekkäisten prosessien tai toimintojen poistamista. Toiminnan uudelleenorganisointia tulee tehdä modernilla tavalla ja digitalisaatiota hyväksi käyttäen. Palveluverkon supistamisen myötä turhiksi jääneet tilat myydään ja jos ostajaa ei löydy, ne jätetään ilman lämmitystä ja ylläpitoa sekä puretaan talouden sen salliessa.

Osana talouden tasapainottamista harkitaan myös toimenpiteitä, joiden myötä henkilöstömenot vähenisivät muiden menojen rinnalla. Henkilöstömenot muodostavat vuoden 2023 muutetun talousarvion mukaan noin 51 prosenttia kaupungin toimintamenoista. Henkilötyövuosien ja henkilöstömenojen mahdollinen vähentäminen edellyttää palveluiden, toimintojen, tehtävien ja työnjakojen tarkastelemista. Valmistelua tehtäessä esille on noussut harkittavaksi ja voi edelleen nousta uusia mahdollisia harkittavia talouden tasapainottamisen toimenpiteitä, joilla olisi toteutuessaan esimerkiksi henkilöstön asemaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia työtehtävissä, työn organisoinnissa, organisaation palvelurakenteessa tai eri toimijoiden välisessä yhteistyössä, tai toimenpiteitä, joissa olisi kyse henkilöstön asemaan olennaisesti vaikuttavista palvelujen uudelleen järjestämisen periaatteista. Harkittavaksi tulee myös sijaisten käytön kieltäminen.

Työnantaja on tilanteessa, jossa se joutuu myös harkitsemaan taloudellisista ja/tai tuotannollisista syistä osa-aikaistamisia, lomautuksia tai irtisanomisia. Tämä tarkoittaa määräaikaisten ja vakituisten rekrytointikieltoa samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joihin henkilöstövähennykset kohdentuvat. Vaikutukset ulottuvat myös palkkatuella ja oppisopimuksella työllistettäviin.

Jämsän kaupungin henkilöstömäärä on laskenut vuodesta 2022, koska henkilöstöä siirtyi Keski-Suomen ja Pirkanmaan hyvinvointialueille (210,03 htv) sekä Ateria- ja Puhtauspalvelut liikelaitoksen (93 htv) yhtiöittämisen seurauksena. Vuoden 2023 henkilöstösuunnitelmassa henkilötyövuosia on yhteensä 619,30.

Vakituisia työntekijöitä ja viranhaltijoita oli kaupungin palveluksessa vuoden 2023 kesäkuun viimeisenä päivänä koko vuosi arvioiden 443,6 htv, sijaisia ja muita määräaikaisia 176,8 htv.

Kustannussäästöjen löytämiseksi osa harkittavista toimenpiteistä tarkoittaisi esimerkiksi mahdollisia toimintojen uudelleen organisointeja sekä palvelujen ja toimintojen supistamisia (esimerkiksi niiden laajuuden tai sisältöjen rajaamista) kaupungin eri toimialoilla. Kestävien ja pysyvien kustannussäästöjen saavuttaminen voisi edellyttää myös esimerkiksi toimintojen lakkauttamista tai ulkoistamista, tehtävien tai toimintojen yhdistämistä tai keskittämistä sisäisesti sekä muutoksia töiden järjestelyyn sekä myös järjestelyjä kaupungin ulkoisten toimijoiden, muun muassa markkinatoimijoiden kanssa. Palvelujen tai niiden osien ulkoistuksilla haettaisiin pitkän aikavälin toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Henkilöstömenojen ja henkilötyövuosien vähentämisessä osana palvelujen tarkastamista hyödynnetään myös eläköitymistä ja muuta henkilöstön vaihtuvuutta. Taloussuunnittelukaudella Kevan eläköitymisennusteen (alin eläkeikä) mukaan arvioidaan nykytilanteesta vuoteen 2027 saakka jäävän eläkkeelle noin 60 henkilöä. Eläke- ja muu poistuma (esim. irtisanoutuminen) hyödynnetään ja tehtävät priorisoidaan sekä järjestellään sisäisesti. Hankerahoituksen vähentäminen tulee päättämään osan määräaikaisista tehtävistä.

Arvion mukaan talousarvion toteuttaminen talousarviolaskelman mukaisesti voisi tarkoittaa vuoteen 2027 mennessä mahdollisten tehtävämuutosten, osa-aikaistamisen ja lomautusten kohdentumista enintään 120 henkilöön. Työnantajan harkitsemat toimenpiteet täsmentyvät talousarviovalmistelun ja yhteistoimintamenettelyn edetessä.

Talouden toteuma tammi-elokuu 2023

Kaupunginhallitus on 12.12.2022 § 374 antanut ohjeen vuoden 2023 ta­lous­ar­vion täy­tän­töön­pa­nos­ta ja talousarvion toteutumisen seu­ran­nas­ta ja ra­por­toin­nis­ta. Ohjeen mukaan 2. ja 3. neljännesvuosiraportin välissä kaupunginhallitukselle annetaan tiedoksi or­ga­ni­saa­tio­ta­soi­nen tuloslaskelmaraportti 31.8. Raportti on otettu jär­jes­tel­mäs­tä 21.9.2023

Tasaisen kertymän mukaan toteumaprosentti kahdeksalta kuukaudelta olisi 66,6 %.

Kahdeksan kuukauden osalta toimintatuotot ovat toteutuneet 62,4-prosenttisesti ja toimintakulut 63,5-prosenttisesti. Toimintakulujen osalta alitus on euroissa 2,5 miljoonaa euroa ja toimintatuotoissa 1,3 miljoonaa euroa. Toimintakate on siten 1,2 miljoonaa euroa parempi kuin tasaisen kehityksen kertymällä.

Verotulot ovat toteutuneet 74,6-prosenttisesti. Tämä johtuu siitä, että tammikuun verotilitys oli peräisin vuodelta 2022 ja vastasi täysin vanhan kunnan tasoa.  Kuntaliiton verokehikko näyttää koko vuoden veroennusteen olevan kuitenkin noin 1,4 miljoonaa euroa talousarviota heikompi.

Valtionosuudet ovat toteutuneet täysin muutetun talousarvion mukaisesti 66,7-prosenttisesti. Poistot ovat edellisen vuoden osalta raportilla puolen vuoden ajalta,  tämän vuoden osalta ajantasaiset.