Tuloksissa korostuu Kymijoen ulkoilureitin valmistuminen; tyytyväisyys kuntoratoihin ja ulkoilureitteihin kasvoi edelliseen kyselyyn verrattuna 0,39 pistettä Kuusankoskella.

FCG-konsulttitoimiston toteuttaman valtakunnallisen yhdyskuntateknisten palvelujen kyselytutkimuksen tulokset vuodelta 2022 ovat valmistuneet.

Kouvolassa kysely toteutettiin ensimmäistä kertaa kaupungin verkkosivuilla olleen linkin kautta. Kyselyyn vastasi 492 asukasta. Tänä vuonna naiset olivat aktiivisia vastaajia; 2/3 kyselyyn vastaajista oli naisia. Edellisessä kyselyssä vuonna 2020 vastaajien sukupuolijakauma oli 43 % (naiset) – 57 % (miehet).

Raportissa jaotellaan tulokset katuja, puistoja, jätehuoltoa, katuvalaistusta, vesi- ja viemärihuoltoa, liikuntapaikkoja sekä palo- ja pelastustoimea koskeviin lukuihin. Kaikki asteikot ovat välillä 1-5 siten, että neutraalin arvosanan 3 alle jäävät arvot osoittavat kielteistä ja sen yläpuolelle asettuvat arvosanat myönteistä suhtautumista. Kouvolassa tekniikan ja ympäristön toimialaan kuuluvat kohteet saavat asukkailta keskiarvon 3,58 (vuonna 2020 3,65).

Parhaat arvosanat katuvalaistuksesta ja jätehuollosta

Parhaimmat arvosanat saatiin katuvalaistuksesta ja jätehuollosta, molempien keskiarvo oli 4,04. Parhaimman yksittäisen arvosanan Kouvolassa saa edelleen paperin keruupisteiden sijainti (arvosana 4,38).

Katuvalaistus arvioitiin parhaaksi keskustan kaduilla (4,24) sekä asuntokaduilla (4,01).

Eniten arvosana nousi kuntoradoilla ja ulkoilureiteillä: korotusta oli 0,18 pistettä, arvosanan ollessa nyt 3,8. Pisteissä korostuu Kymijoen ulkoilureitin valmistuminen; erotus edelliseen kyselyyn (2020) oli 0,39 pistettä nimenomaan Kuusankoskella.

Runsasluminen talvi ja katujen korjausvelka näkyy tuloksissa

Runsasluminen talvi näkyi tuloksissa. Asuntokatujen lumenaurauksen tulos putosi edellisestä kyselystä 0,44 pistettä. Myös arvosanat keskustaan johtavien pääkatujen ja jalankulku- ja pyöräteiden lumenaurauksesta laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Liukkauden torjunnassa arvosanojen pienentyminen oli kuitenkin vähäisempää.

Katujen korjausvelka näkyy kyselyissä: asuinkatujen kunnosta annettu arvosana putosi edellisestä kyselystä 0,22 pistettä. Asuinkatujen kunto sai tänäkin vuonna kyselyn huonoimman arvosanan, nyt 2,59. Erillisen kysymyksen perusteella panostus tulisi vastaajien mielestä kohdentaa nimenomaan päällysteiden kunnossapitoon.