Karttakuva Etelärannan muuttuvista liikennejärjestelyistä

Porin Jokikeskus-hankkeen toisen vaiheen rakennustyömaan valmistelu käynnistyy elokuun viimeisellä viikolla Etelärannassa. Rakennustyöt aloitetaan syyskuun alussa. Urakan toteutuksesta vastaa toisen vaiheen urakoitsijaksi valittu Destia Oy. Lisäksi Kokemäenjoessa elävät vuollejokisimpukat siirretään ennen rakentamisen aloittamista pois työmaa-alueelta.

Jokikeskushankkeen toisen vaiheen toteutus käynnistyy syyskuun alussa. Työmaan alkaessa joen puoleinen ajokaista poistuu käytöstä, liikenne muuttuu yksisuuntaiseksi Etelärannassa välillä Teatterikatu-Antinkatu ja nopeusrajoitukseksi asetetaan 20 km/h. Jalankulkijat ja pyöräilijät ohjataan joenpuoleiselle ajoradalle ja eriytetään aidalla moottoriajoneuvoliikenteestä. Liikennejärjestelyt ovat voimassa toistaiseksi ja työmaasta kertovat infotaulut sijoitetaan Porin sillan ja Taavisillan viereen. Kaupungin vierasvenelaituri poistuu käytöstä syyskuun alussa.

Nyt alkavassa hankkeen toisessa vaiheessa Etelärannan aluetta uudistetaan rantamakasiinirakennuksen itäpäädyn ja Taavi-sillan välisellä alueella. Etelärantaan rakennetaan uudet rantalaiturit alatasanteineen ja laitureiden tausta-alue rakennetaan uudelleen vaihtamalla rakennekerrokset, varustamalla alue teknisillä järjestelmillä sekä uudistamalla oleskelualueiden pinnat.

Toisen vaiheen rakennustöiden arvioidaan valmistuvan syksyllä 2023.

Vuollejokisimpukoiden siirto tehdään 25.-31.8.2022 välisenä aikana

Kokemäenjoessa työmaa-alueen kohdalla elävät uhanalaiset vuollejokisimpukat siirretään pois ennen Jokikeskuksen rakennustöiden aloittamista. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Aluehallintovirasto ovat myöntäneet kaupungille luvan vuollejokisimpukan lajirauhoituksesta poikkeamiseen, ja simpukoiden siirto- ja tarkkailusuunnitelma on hyväksytetty Varsinais-Suomen ELY-keskuksella. Vuollejokisimpukat siirretään alueelta, jossa joen pohjaa joudutaan työstämään uuden tukimuurin rakentamiseksi.

Simpukat lasketaan uusille paikoille kaupungin omistamilla vesialueilla. Puolet simpukoista sijoitetaan Porin sillan yläpuoliselle alueelle Kokemäenjokeen, ja toinen puolikas Huvilajuovan alueelle ja Huvilajuovan kiinteistöjen edustalle. Simpukoita käsitellään siten, ettei niiden hengissä säilymistä vaaranneta.

Simpukoiden siirrosta vastaa Etelä-Rannikon Sukelluspalvelu Oy. Simpukoita sukelletaan ELY-keskuksen luvan mukaisesti kaikkiaan 24 tuntia. Työ suoritetaan veneestä käsin kahden sukeltajan ryhmällä. Simpukat kerätään käsin ja siirretään aina työvuoron päättyessä istutusalueelle.

Simpukoiden selviytymistä tullaan seuraamaan viiden ja kymmenen vuoden kuluttua siirrosta. Jälkiseurannoissa sukeltaja tutkii joen pohjaa käsin tunnustelemalla ja etsii simpukoita hiekasta ennalta määriteltyjä seurantatutkimuslinjoja pitkin.