Viiden vuoden välein laadittavan EU-meluselvityksen tulokset on julkaistu. Oulun kaupungissa suurimmat muutokset vuoden 2017 selvitykseen nähden ovat meluntorjunnan parannukset valtateillä 4 ja 22 sekä Raitotien jatkeen toteuttaminen. Junien tavaraliikenteen vähentymisen myötä rautatien varrella melulle altistuneiden ihmisten määrä pieneni.

EU-meluselvitys käsittää vilkkaasti liikennöidyt yleiset tiet ja rautatiet. Selvityksessä on tarkasteltu myös ympäristölupavelvollisten tehtaiden ja laitosten melua.

Selvityksestä ovat vastanneet Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Väylävirasto.

Tieliikenne on merkittävin ympäristömelun aiheuttaja Oulussa ja Oulun seudulla

Selvitys antaa kokonaisvaltaisen kuvan ympäristömelun tasoista Oulun alueella. Oulun kaupungissa kuten yleisesti muuallakin valtakunnassa suurin ympäristömelun aiheuttaja on tieliikenne. Yöaikainen junaliikenne aiheuttaa suuremman melualtistumisen kuin päiväaikainen junaliikenne. Teollisuuden ja muiden ympäristölupavelvollisten aiheuttama melualtistuminen on vähäisempää. 

Kaupunki torjuu melua rakentamalla meluvalleja ja -seiniä

Meluselvityksen tulosten perusteella tunnistetaan merkittävimmät ympäristömelun aiheuttajat ja asukkaiden kannalta pahimmat melualueet. Tuloksia käytetään lähtöaineistona meluntorjunnan toimenpiteiden suunnittelussa. Tuloksia voidaan hyödyntää myös maankäytön suunnittelussa ja kaavoituksessa.

Oulun nykyinen meluntorjunnan toimintasuunnitelma on laadittu vuosille 2018–2023. Toimintasuunnitelmalla pyritään yleensä vaikuttamaan vanhoihin tai muuttuneisiin alueisiin, sillä uusilla asuinalueilla meluntorjunnan toimenpiteet on jo huomioitu. Vuonna 2023 kaupunki toteuttaa meluntorjuntasuunnitelmaa rakentamalla muun muassa meluvalleja ja -seiniä.

Uusi toimintasuunnitelma seuraaville vuosille laaditaan vuonna 2023.

Hiljaiset alueet

Selvityksessä tarkasteltiin myös kaupungin hiljaisia alueita, joita ovat mm. Hupisaaret, Hietasaaren eteläosat ja Letonniemi.

EU-meluselvityksen lisäksi laadittiin meluselvitys kansallisin tunnusluvuin

Vuoteen 2017 verrattuna voimakkaalle tieliikenteen melulle päiväsaikaan altistuvien asukkaiden määrä väheni lähes 2000 asukkaalla. Keskustan katujen liikenne on liikennetietojen perusteella vähentynyt ja keskustan katujen nopeuksia on alennettu, joten melualtistumista on keskustassa vähemmän. Toisaalta meluselvityksen tulosten perusteella kokonaismelualtis­tuminen on kasvanut viidessä vuodessa. Herkkien kohteiden, kuten hoitolaitosten ja päiväkotien melu­altistuminen on pysynyt samalla tasolla edelliseen selvityskierrok­seen verrattuna.

Oulun meluselvityksen tulokset löytyvät kaupungin verkkosivuilla:

Melu Oulun seudulla, linkki https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/melu-oulun-seudulla