Kahvittelijoita Mikkelin torilla

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupungin rakennusvalvonnan lupapäätöksestä. Se koskee Mikkelin torille sijoitetulle Curry Timen ravintolarakennukselle myönnettyä tilapäistä rakennuslupaa. ELY-keskus vaatii, että päätös kumotaan. Rakennuslupaa koskevista viranhaltijapäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset jätetään Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan lupa- ja valvontajaoston ratkaistaviksi.

Lain mukaan tilapäisen rakennusluvan tulee noudattaa kaavoituksen periaatteita eikä rakentaminen saa heikentää arvokkaiden kulttuuriympäristöjen arvoja. ELY-keskus katsoo, että lupa on myönnetty voimassa olevan asemakaavan määräysten vastaisesti. Lisäksi luvan mukainen rakennus ei ELY-keskuksen näkemyksen mukaan sovellu sijainniltaan eikä ulkomuodoltaan valtakunnallisesti arvokkaaksi luokitellun Mikkelin hallitustorin kulttuuriympäristöön. Päätöstä ei ole myöskään perusteltu asianmukaisesti, vaikka viranomaisen tekemiltä päätöksiltä sitä hallintolaissa aina edellytetäänkin.

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä asemakaavassa toriaukiolle sallitaan vain nykyisen ns. Muikku-rakennuksen ja toriparkin maanpäällisten rakenteiden rakentaminen. Asemakaavamääräyksen mukaan torille rakentamisen on sopeuduttava historialliseen kaupunkikuvaan ja toriaukion arkkitehtoniseen ilmeeseen. Nyt tilapäisen rakennusluvan saanut rakennus heikentää ELY-keskuksen mukaan hallitustorin kulttuurihistoriallisia arvoja eikä ole arkkitehtonisesti riittävän korkeatasoinen sopeutuakseen hallitustorin kaupunkikuvaan.

– On erittäin valitettavaa, että vilpittömästi toiminut yrittäjä joutuu pitkittyvässä lupaprosessissa ikävään välikäteen, toteaa maankäyttöasiantuntija Janne Nulpponen Etelä-Savon ELY-keskuksesta.

– ELY-keskukselle on tärkeää tukea yritystoiminnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä maakunnassa, mutta tehtävämme on myös edistää johdonmukaisten, perusteltujen ja kestävien kaavoitus- ja luparatkaisujen toteutumista kunnissa. Tämä edellyttää aika-ajoin muutoksenhakuun ryhtymistä, mikäli katsomme sen yleisen edun kannalta perustelluksi. Toivomme, että Mikkelin hienon torin kehittäminen tapahtuu suunnitelmallisesti sen erityisarvoja kunnioittaen.